Algemene Voorwaarden

SBH Garden Products - Kunstgras Weert

Artikel 1 – Toepasselijkheid


• Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van SBH Garden Products, hierna aan te duiden als “Opdrachtnemer” (mannelijk enkelvoud), inzake het verrichten van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden.

 

• SBH Garden Products betreft een Venootschap Onder Firma en is gevestigd in Weert aan de Parallelweg 169 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 567789960000.

 

• Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 567789960000.

 

• Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over “Opdrachtgever” (mannelijk enkelvoud) wordt hieronder verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Opdrachtnemer wenst aan te gaan en/of degene voor wiens rekening het verrichten van elektronische werkzaamheden wordt uitgevoerd.

 

• Aan eventueel overeengekomen schriftelijke afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kan Opdrachtgever geen rechten voor de toekomst ontlenen.

 

• Indien Opdrachtgever gebruikt maakt van standaardvoorwaarden, gelden deze niet indien die in strijd komen met enige in de onderhavige Algemene Voorwaarden voorkomende bepaling, tenzij Opdrachtnemer zich uitdrukkelijk schriftelijk met die voorwaarden akkoord heeft verklaard.

 

Artikel 2 – Aanbod en offerte


• Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

• Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een offerte van Opdrachtnemer aanvaardt.

 

• Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

• Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn offerte hierop baseren.

 

• Eventuele transportkosten zijn voor rekening van Wederpartij en worden, waar mogelijk, in de offerte vermeld.

 

• Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3 – Prijzen


• Alle prijzen gelden exclusief de op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst geldende omzetbelasting. Indien Opdrachtgever op zijn verzoek BTW- en/of accijnsvrij geleverd krijgt, dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het hebben van de benodigde vergunningen en vrijwaart hij Opdrachtnemer volledig tegen (na)heffing van BTW en/of accijns en/of andere rechtenheffingen die van overheidswege worden opgelegd.

 

• Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst doorberekenen.

 

• Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van Opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen:

 

  • als de prijsstijging zich voordoet;

  • tegelijk met betaling van de hoofdsom;

  • bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

 

Artikel 4 – Betaling


• Betaling dient steeds te geschieden binnen dan wel op de afgesproken data bij het aangaan van de opdrachten en/of de oplevering of anders uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer is aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren. De betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij een ander betaalmiddel wordt overeengekomen.

 

• Het schetsontwerp dient direct na levering te worden voldaan.

 

• Indien het verschuldigde niet binnen de hiervoor in lid 1en 2 genoemde termijnen aan Opdrachtnemer is voldaan, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Opdrachtnemer het recht om zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldag van factuur rente in rekening te brengen naar het percentage van 3 procentpunten boven de in Nederland geldende wettelijke rente. Tevens heeft Opdrachtnemer het recht alle op de inning van de vordering vallende administratiekosten ad 5% en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

• Niet betaling op de vervaldag heeft voorts het vervallen van de garantie als bedoeld in artikel 17 tot gevolg; van rechtswege worden bovendien alle door Opdrachtgever krachtens andere facturen of uit anderen hoofde aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, inclusief vorderingen op groepsondernemingen.

 

• Als plaats van betaling geldt de plaats van vestiging van Opdrachtnemer te Weert.

 

• Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

• Ingeval betaling door Opdrachtgever niet of niet tijdig wordt voldaan, zullen alle redelijke kosten overeenkomstig de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten voor rekening van Opdrachtgever zijn.

 

• Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid


• In geval van toerekenbare tekortkoming is Opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

 

• De verplichting tot schadevergoeding van Opdrachtnemer op grond van welke wettelijke grondslag dan ook, is beperkt tot die schade waartegen Opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekering wordt uitbetaald.

 

• Als Opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief BTW).

 

• Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

 

• Gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;

 

• Opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werkt wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren;

 

• Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende zijnde ondergeschikten van Opdrachtnemer.

 

• Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

 

• Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan Opdrachtnemer kenbaar is. Opdrachtgever is gehouden alle voor Opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

 

• Terzake van aanspraken gebaseerd op de wettelijke bepalingen aangaande productaansprakelijkheid is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor schade die Opdrachtgever lijdt, naar aanleiding van welke schade dan ook, als veroorzaakt door producten van derden, die door Opdrachtnemer geleverd worden in het kader van het bedrijf.

 

Artikel 6 – Verplichtingen van Opdrachtnemer


• Opdrachtnemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.

 

• Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan Opdrachtgever worden doorberekend, mits Opdrachtnemer aantoont dat hij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.

 

• Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever te wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:

 

• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

• onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde werkwijzen en constructies;

• gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

• gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;

• onjuistheden in de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens;

 

al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk

aan Opdrachtnemer openbaren en Opdrachtnemer ter zake deskundig moet

worden geacht.

 

• Opdrachtnemer zal bij uitvoering van de werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde

(milieu) voorschriften in acht nemen.

 

• Onder inachtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond, compost en teelaarde geldt:

 

• Opdrachtnemer zal zorgdragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen;

 

• de kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van Opdrachtgever


• Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

 

• Opdrachtgever zorgt ervoor dat de locaties waar de werkzaamheden door Opdrachtnemer worden uitgevoerd, voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere voorschriften.

 

• Opdrachtgever bedraagt zorg voor de benodigde voorzieningen. De kosten hiervan komen voor rekening van de klant, tenzij anders is overeengekomen.

 

• Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan tijdig in kennis te stellen.

 

• Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van Opdrachtgever komt, dan dient Opdrachtgever de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan Opdrachtgever kan worden toegerekend.

 

• Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

• onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;

• onjuistheden in de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens; een en ander onverlet de plicht van Opdrachtnemer om Opdrachtgever te waarschuwen op grond van artikel 6 lid 3.

 

• Ingeval van een tekortkoming van Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst wijst Opdrachtgever Opdrachtnemer daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij Opdrachtnemer reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.

 

Artikel 8 – Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk


• Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert Opdrachtgever hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. Opdrachtgever kan er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien

Opdrachtnemer na 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. Opdrachtgever is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doenuitvoeren of voortzetten.

 

• Opdrachtgever heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. Opdrachtgever mag dit verrekenen met hetgeen hij aan Opdrachtnemer nog verschuldigd is.

 

Artikel 9 – Beëindiging van het werk in onvoltooide staat


• Opdrachtgever kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.

 

• Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.

 

• Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is Opdrachtnemer verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.

 

• Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.

 

Artikel 10 – Onvoorziene omstandigheden


• Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan Opdrachtgever.


• Indien Opdrachtnemer Opdrachtgever niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

 

• Eventuele extra kosten die Opdrachtnemer moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door Opdrachtgever worden vergoed.

 

• Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

 

Artikel 11 – Overmacht


• Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door overmacht, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

 

• Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van een der partijen onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking of uitsluiting bij Opdrachtnemer, in een gelieerde onderneming of bij logistieke dienstverleners, transportmoeilijkheden, brand, storm, wateroverlast en/of daaruit voortvloeiende schade, storing in de aanvoer van door Opdrachtnemer benodigde grondstoffen, halffabricaten, materialen en andere ernstige storingen bij Opdrachtnemer of diens toeleverancier.

 

• Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip, respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien, kunnen worden uitgevoerd, heeft Opdrachtnemer het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.


• Met betrekking tot overeenkomsten, gesloten ondanks het bestaan of de

voorzienbaarheid van omstandigheden als bedoeld onder artikel 11 lid 1 of 2, is

Opdrachtnemer bevoegd zich op overmacht te beroepen indien er sprake is van

wijziging of verscherping, dan wel van een dergelijke omstandigheid als hiervoor

in artikel 11 lid 2 omschreven.


• In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is. Gedurende de opschorting is Opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is Opdrachtnemer verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 12 – Oplevering


• Het werk is opgeleverd wanneer Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en Opdrachtgever het werk heeft aanvaard.

 

• Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 

• hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat Opdrachtgever van Opdrachtnemer de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en Opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;

 

• hetzij wanneer Opdrachtgever de deels verrichte werkzaamheden in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

 

• Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum is Opdrachtnemer verplicht de door Opdrachtgever hierdoor geleden schade te vergoeden.

 

• Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

 

Artikel 13 – (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud


• Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van de nu en in de toekomst geleverde werkzaamheden totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. Alle bij Opdrachtgever aanwezige werkzaamheden, verricht door Opdrachtnemer, worden mitsdien geacht te zijn verleend op de onbetaalde facturen.

 

• Zolang Opdrachtnemer nog enige vordering op Opdrachtgever heeft openstaan, is het Opdrachtgever niet toegestaan om over de geleverde werkzaamheden te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, tenzij Opdrachtnemer daaraan voorafgaande zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 

• Indien het afgeleverde werk bestanddeel wordt van een andere dienst / werk is Opdrachtgever verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van Opdrachtnemer die andere zaak aan hem te verpanden op straffe van het verbeuren van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de openstaande vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever met een minimum van Euro 750,00 per dag of gedeelte van de dag dat de wederpartij in gebreke is met de nakoming van deze verplichting, alsmede een bedrag van Euro 500,00 voor iedere dag daarna dat de overtreding voortduurt.

 

• Opdrachtnemer is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, rechthebbende op alle rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van (tuin) ontwerpen, tekeningen, producten, adviezen en dergelijke.

 

Artikel 14 – Klachtplicht


• Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij de Opdrachtnemer heeft geklaagd.

 

• Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet Opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

 

Artikel 15 – Zekerheidsstelling


• Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan (of voort te gaan met een reeds begonnen levering) van Opdrachtgever zekerheidsstelling te vorderen van de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever.

 

• De zekerheidsstelling kan, uitsluitend ter bepaling van Opdrachtnemer, gevraagd worden in de vorm van een hypothecair zekerheidsrecht en/of een pandrecht en/of een bankgarantie.

 

• Weigert Opdrachtgever de gevraagde zekerheidsstelling te verschaffen dan is Opdrachtnemer gerechtigd na schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder zijnerzijds tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige vergoeding van de geleden schade te vorderen.

 

• Opdrachtnemer heeft voorts voor al hetgeen Opdrachtgever aan hem verschuldigd is een retentierecht op al hetgeen Opdrachtnemer onder zich heeft van Opdrachtgever. Dit geldt zowel voor openstaande vorderingen en toekomstige vorderingen. Dit geldt voorts voor schadevergoeding ter zake van ontbinding c.q. beëindiging van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zonder dat daarbij van belang is welke partij de ontbinding heeft ingeroepen. Dit geldt eveneens voor alle vorderingen al dan niet verband houdende met de

tussen partijen gesloten overeenkomst.

 

Artikel 16 – De eindafrekening


• Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient Opdrachtnemer bij Opdrachtgever de eindafrekening in.

 

• Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening.

 

Artikel 17 – Garantie door opdrachtnemer


• Opdrachtnemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk die voor zijn rekening komen en die binnen 6 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos worden verholpen.

 

• De garantietermijn zoals genoemd in lid 1 geldt tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever een langere garantietermijn overeenkomen.

 

• Met betrekking tot als zodanig identificeerbare gebruikte en/of verwerkte zaken waarop een fabrieks– en of leveranciersgarantie rust, reikt de garantie niet verder dan tot deze fabrieks– en of leveranciersgarantie.

 

• De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien:

 

• gebreken aan de geleverde werkzaamheden niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan Opdrachtnemer zijn gemeld;

• gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van Opdrachtgever die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door vanbuiten komende oorzaken;

• het gebrek geen gevolg is van het werk;

• gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de verrichte werkzaamheden voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door Opdrachtgever zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;

• Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 15, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval Opdrachtgever geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.

 

• Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer

op grond van de wet.

 

Artikel 18 – Meer- en minderwerk


• De door Opdrachtnemer aangenomen werkzaamheden zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

 

• In afwijking van hetgeen wat in lid 1 van het onderhavige artikel is bepaald kunnen partijen nadien overeenkomen dat er meer- of minderwerk zal worden uitgevoerd dan aanvankelijk was overeengekomen. Het meerdere zal door Opdrachtnemer bij de klant in rekening worden gebracht. Het mindere zal worden verrekend.

 

Artikel 19 – Materialen en beplanting


1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen, zal Opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maken van materialen en beplanting in de normaal gangbare handelskwaliteit.

 

2. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, van welke aard dan ook, zal voor de klant geen reden kunnen zijn om de toepassing daarvan af te wijzen. Bij de beoordeling of het in een concreet geval gaat om een geringe afwijking, zal worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter


• Het Nederlands recht is van toepassing.

 

• Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

 

• Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Openingstijden

Geheel op afspraak geopend

Dag

Van

Tot

Dinsdag

Op afspraak


Woensdag

Op afspraak

Op afspraak

Donderdag

Op afspraak

Op afspraak

Vrijdag

Op afspraak

Op afspraak

Zaterdag

Op afspraak

Op afspraak

Zondag

Gesloten


*Overige tijden op afspraak

Neem een kijkje in ons projectenarchief!

Naar Projecten >>
Kunstgras gazon bij zwembad


www.kunstgras-weert.nl


Houwakkersteeg 4

6035 PZ Ospel

T: 06-22109399

E: info@kunstgras-weert.nl

Projecten

Contact